Difference between revisions of "Canan nan Gaidheal (Traditional)"

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Applied new form of Text template)
m (Text replace - "Sibelius 5]" to "{{sib}}] (Sibelius 5)")
Line 2: Line 2:
 
{{Legend}}
 
{{Legend}}
  
*{{PostedDate|2009-09-12}} {{CPDLno|20152}} [{{filepath:Canan nan Gaidheal.pdf}} {{pdf}}] [{{filepath:Canan_nan_Gaidheal.mid}} {{mid}}] [{{filepath:Canan nan Gaidheal.sib}} Sibelius 5]
+
*{{PostedDate|2009-09-12}} {{CPDLno|20152}} [{{filepath:Canan nan Gaidheal.pdf}} {{pdf}}] [{{filepath:Canan_nan_Gaidheal.mid}} {{mid}}] [{{filepath:Canan nan Gaidheal.sib}} {{sib}}] (Sibelius 5)
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
 
{{Editor|Aindrias Hiort|2009-09-11}}{{ScoreInfo|Letter|1|41}}{{Copy|CPDL}}
 
:'''Edition notes:'''
 
:'''Edition notes:'''

Revision as of 19:11, 2 August 2016

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
File details.gif File details
Question.gif Help


  • (Posted 2009-09-12)   CPDL #20152:  Icon_pdf.gif Icon_snd.gif Sibelius.png (Sibelius 5)
Editor: Aindrias Hiort (submitted 2009-09-11).   Score information: Letter, 1 page, 41 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Cànan nan Gàidheal
Composer: Anonymous (Traditional)

Number of voices: 1v   Voicing: Solo medium
Genre: SecularFolksong

Language: Scottish Gaelic
Instruments: A cappella

Published:

Description: I believe the words are by Murchadh MacPharlain from the 19th century and the tune is traditional. Arranged by Aindrias Hiort.

External websites:

Original text and translations

Lowland_Scots.png Scottish Gaelic text

1. Cha b'e sneachda's an reothadh bho thuath,
Cha b'e'n crannadh geur fuar bho'n ear,
Cha b'e'n t-uisge is gaillionn bho'n iar,
Ach an galar a bhlian bho'n deas.

Blàth duilleach, stoc agus freumh,
Cànan mo threubh is mo shluaigh.

Chorus:
Thig thugainn thig co' ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nam Féinn;
Thig thugainn thig co 'ruinn gu siar,
Gus an cluinn sinn ann cànan nan Gaidheal.

2. Bheir a-nuas dhuinn na coinnleirean òr,
'S annt’ càraibh na coinnlean geal céir,
Lasaibh suas iad an seòmar a'bhròin,
Taigh aire seann chànan a'Ghaidheil;

'Se siud bho chionn fhad' thuirt an nàmh,
Ach fhathast tha beò Cànan nan Gaidheal.

Chorus

4. Ged nach cluinnear a-nis i 's an dùn,
No'n talla nan cliar is nan còrn,
Ged tha meòir' Chloinn 'ic Chriomain gun lúths,
Bho'n tric fheasgar ciùin dhòirteadh ceòl,

Gidheadh, anns na h-Eileanan Siar
'S i fhathast ann, ciad chàinnt' an t-sloigh.

Chorus