Pater noster

From ChoralWiki
Revision as of 15:06, 17 April 2009 by Lazarusdear (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

General information

The Lord's Prayer, Pater Noster or Our Father is a Christian prayer, commonly used in worship. As it appears in the Versicles and Responses at Evensong and Mattins, the Lord's Prayer has been set to music by some composers.

Original text

Ancient_Greek.png Ancient Greek text

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
(ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·)
ἀμήν.

Latin.png Latin text

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Church_Slavonic.png Church Slavonic text

Slavonic characters

Отче нашъ,
иже еси на небесѣхъ,
Да свѧтитсѧ имѧ Твое,
Да прїидетъ царствїе Твое,
Да бѹдет волѧ твоѧ,
Якω на небеси и на земли.
Хлѣбъ нашъ насѹщный даждь намъ днесь:
И ωстави намъ долги наша, якоже и мы ωставлѧемъ должникωмъ нашимъ,
И не введи нас во искѹшенїе,
Но избави нас ѿ лѹкавагω.
Якω Твое есть царство и сила и слава во вѣки. Аминь.

Russian transliteration

Отче нашъ, иже еси на небесехъ,
да свѧтитьсѧ имѧ Твое,
да прiидетъ царствiе Твое.
Да бѫдетъ воля Твоя яко на небеси [такъ] и на земли.
Хлѣбъ нашъ насѫщьнъ даждь намъ дьньсь,
и остави намъ длъгы нашѧ,
яко[же] и мы оставляемъ длъжникомъ нашимъ.
И не въведи насъ въ искушенiе,
нъ избави [ны][насъ] от лѫкавого.
[яко твое есть царствiе и сила и слава въ вѣкы.]
Аминь.

Translations

English

English.png English translation

Our Heavenly Father,
hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come, Thy Will be done,
on Earth, as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
for ever and ever.

The 1662 Book of Common Prayer has:

...... which art in Heaven ...
in Earth ...
...... them that trespass ...

Spanish

Spanish.png Spanish translation

Padre nuestro, que estás en el cielo
santificado sea tu nombre;
Venga tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Dános hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación;
líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Por los siglos de los siglos.
Amén.

"Que" cannot be the subject for the familiar verb form, "estas." "Tu estas" is proper agreement.

Chinese

Chinese.png Chinese translation

Translation 1
我們在天上的父,
願人都尊祢的名為聖,
願祢的國降臨,
願祢的旨意行在地上,如同行在天上。
我們日用的飲食,今日賜給我們,
免我們的債,如同我們免了人的債,
不叫我們遇見試探,
救我們脫離兇惡,
因為國度、權柄、榮耀,全是祢的,
直到永遠。阿們。
Translation 2
我們的天父,
願祢的名受顯揚,
願祢的國來臨,
願你的旨意奉行在人間,如同在天上。
求你今天賞給我們日用的食糧,
求你寬恕我們的罪過,如同我們寬恕別人一樣,
不要讓我們陷於誘惑,
但求我們免於兇惡。亞孟。
Translation 3
在天我等父者,
我等願爾名聖,
爾國臨格,
爾旨承行於地,如於天焉。
我等望爾,今日與我,我日用糧,
而免我債如我亦免,負我債者,
又不我許陷于誘感,
乃救我於凶惡。亞孟。

French

French.png French translation

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas a la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

Portuguese

Portuguese.png Portuguese translation

Pai nosso que estáis no céu,
santificada seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso reino.
Seja feita a Vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
e perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amen.

German

German.png German translation

Vater unser, der Du bist im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme, Dein Wille geschehe,
wie in Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.

Italian

Italian.png Italian translation

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori;
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.

Norwegian

Norwegian.png Norwegian translation

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen

Dutch

Dutch.png Dutch translation

non-traditional

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

The Dutch translation avoids the subject-verb agreement problem by using the equivalent of "Our Heavenly Father."

The Belgian catholic version:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergaven aan onze schuldenaren en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is de heerlijkheid en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Tagalog/Filipino

Tagalog.png Tagalog translation

Ama namin sumasalangit ka
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo
dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa ang aming mga sala
para nang pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at iadiya (iadya) mo kami sa lahat ng masama. Amen.

Slovak

Slovak.png Slovak translation

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak aj na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého. Amen.

Catalan

Catalan.png Catalan translation

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
[Perquè són vostres per sempre, el regne,
el poder i la glòria.] Amen.

Danish

Danish.png Danish translation

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed.)
Amen.

Teksten i parantes er ikke en del af den latinske tekst.

ภาษาไทย

Thai.png Thai translation

คำแปลฉบับคาทอลิก - Thai Catholic Translation
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
พระประสงค์ จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาเมนSettings by composers

As an anthem

The following are in Latin except where stated otherwise.

For use in the versicles and responses of mattins and evensong

The following are in English except where stated otherwise.

External links

add links here